Formål og mål

 

Projektets formål er at forberede danske vandselskaber på en ny virkelighed
 
Der er 11 resultatmål, som går videre end state-of-the-art.
 
I en række globale sammenhænge - bl.a. europæiske - står cirkulær økonomi og miljø højt på dagsordenen.
 
Tendensen vedrørende udnyttelse af spildevandets energi og sikring af miljø og sundhed er markant.
 
Effektiv håndtering af mikroplast er et væsentligt fokusområde, og en del af løsningen peger på forbedring af renseanlæg.
 
I Schweiz har man allerede krav til rensning af miljøfremmede stoffer.
I Danmark arbejder forsyningsselskaberne med stadig stigende krav til effektivisering og bedre performance.
 

 

Projektets formål er derfor at forberede danske vandselskaber på denne nye virkelighed i den mest effektive version - og således at nå markant længere end state-of-the-art med hensyn til håndtering af spildevand.
 
Det sker med konkrete svar på nuværende og kommende miljø- og effektivitetsudfordringer gennem anvendelse af moden teknologi, nye processer, ny viden, IT og en markant mere fleksibel anlægsopbygning.
 
Projektet vil dokumentere markante forbedringer i løsningen af de kendte problemer med lattergas, svovlbrinte, miljøfremmede stoffer og uvedkommende vand.
 
HEPWAT-konceptet gør således fremtidens afløbssystemer og renseanlæg langt mere miljøvenlige, fleksibelt opbygget i forhold til fremtidige krav, og samtidig fysisk betydelig mindre qua eksempelvis langt lavere betonforbrug.
 
Dermed bliver det også økonomisk attraktivt at renovere spildevandsanlæg overalt i verden, hvilket kan starte en moderniseringsbølge.
 
Projektets resultater vil ikke kun kunne bruges som en totalløsning i nye spildevandssystemer, men del-elementerne af projektets løsninger vil også kunne bruges i eksisterende, ikke-moderne anlæg.
 
Endvidere forløses et hidtil uudnyttet potentiale i driftsoptimeringen af et spildevandssystem, idet projektet forbinder adskilte proces- og informationsteknologier, og disse teknologiers data i en holistisk-integreret, åben og proaktivt virkende løsning, der skaber og udnytter Big Data.
 
Skematisk model for projektets flow og mål:

Nedenstående mål er formuleret som de vigtigste i HEPWAT

Projektets mål

Succeskriterier

Miljømæssig forbedring i recipienter

Mere spildevand gennem renseanlæg (overløb sænkes med mindst 20%) og flere potentielle problemstoffer fjernes (se bl.a. mål vedrørende miljøfremmede stoffer )

Den samlede årlige belastning med N, P og COD sænkes med 50 %.

Miljømæssig forbedring vedr. lattergas. Udslippet er 360 gange mere skadeligt for miljø og klima end CO2

Projektet minimerer lattergas emission fra renseanlæg. Forbedret styring af anammox processen sænker N2O emission med mindst 25 %.

Forbedret levetid på rør, brønde og installationer, samt minimering af lugtgener

Svovlbrinte minimeres og øger levetid for maskininstallationer øvrige anlægsdele med mindst 50%.

Reduktion i udledningen af miljøfremmede stoffer (MFS)

Der påvises en markant effekt på almindeligt forekommende MFS (lægemidler, eks. ibuprofen og dichlofenak). Udledningen af lægemidler reduceres med minimum 50%

CO2-Footprint sænkes markant

I forhold til traditionelt anlægsdesign og drift, sænkes det samlede CO2aftryk med mindst 20 % (både anlæg og drift – eksempelvis via vedvarende energi etc.). Dette mål opregnes eksklusiv lattergas emission

Sænkning af mængden af uvedkommende vand.

 

Databearbejdningen vil assistere i målretning af indsats mod uvedkommende vand. Der skal fjernes mindst 50 % i oplandet til Gummerup Renseanlæg

Bedre anvendelse af industrispildevand

Industrispildevand modtages, når det kommunale renseanlæg har brug for det – uden forrensing hos industrien. Renseanlægget får bedre betingelser som bio-raffinaderi og industrierne for bedre konkurrencekraft, idet de sparer forbehandling.

Reducerede omkostninger til anlæg

Styring og forudsigelse af afstrømning hjælper med udjævning og optimering af anvendelsen af anlægsvolumen. Det ventes at give anlægsbesparelser på mindst 15-20%

Dokumenteret bidrag til Smart-Grid og lavere energiudgifter for Assens Forsyning

 

Projektet udjævner spidslast og gør Assens Forsyning netto –energiproducerende (EnergiPLUS).

De forskelligartede processer har konsekvenser for energiforbruget. Nogle nye processer kræver mere energi end der bruges i dag, andre processer er energibesparende.

Stærkt energikrævende processer udføres, når energien er billigst og overskudsenergiproduktion udføres, når energien er dyr og i underskud

Driftsmæssige forbedringer og øget sundhed hos medarbejderne. 

Arbejdet med spildevandshåndtering vil med HEPWAT konceptet kræve færre ansatte, fordi det bliver mere overskueligt, mere automatiseret og enklere at drive. Lønomkostninger til drift falder med mindst 20 % i projektets første 3 år i fuld drift.

Sundhed:  Efter 3 år i fuld produktion med nyt renseanlæg udviser ethvert tilsyn svovlbrinte-niveau på under 10 PPM (det lovlige niveau).

Open Source demonstreres i Spildevandsbranchen. 

 

Forsyningsselskab og kunder konstaterer, at det er blevet billigere at bruge IT, at IT anvendes langt mere aktivt til systemintegration, og desuden lettere og mere kvalificeret muliggør monitering, styring og optimering samt dokumentation i forhold til det samlede spildevandssystem.