Nyhedsværdi

Med dette projekt tages endnu et markant skridt i transformeringen af renseanlæg til bioraffinaderier, hvor værdifulde ressourcer i spildevand (i særdeleshed industrispildevand) bruges optimalt og/eller genanvendes, samtidigt med at spildevandet renses endnu bedre.

 
Dette sikres gennem afprøvning og dokumentation af nye renseanlægsprocesser i samspil med energisystem, oplandet og dets forbrugere.
 
 
Afløbssystem:
- Der anvendes helt ny IT teknologi i kombination med modne pumpe og filter teknologier til at sikre optimeringen af afledning af vand.
 
- Desuden bringes kendt filterteknologi i spil til forbedret overløbsrensning og ny styring bidrager til at aflede industrielt spildevand mere hensigtsmæssigt.
 
- Der findes - som noget helt nyt - løsninger på problemerne med dannelse af svovlbrinte samt dannelse og udledning af lattergas.
 
- Desuden kobles afledningen af vand sammen med rensningen i endnu højere grad, end det har været tilfældet hidtil.
 
- Endeligt moniteres processer og stofnedbrydning i afløbssystemet, og det anvendes til lokal styring, renseanlægsstyring og optimering af forsyningens aktiver og drift.
 
 
Renseanlæg:
- Der demonstreres ny procesteknologi til bedre kulstof udnyttelse og ny teknologi til fjernelse af miljøfremmede stoffer og mikroplast i fuld skala. Dette er helt nyt i Danmark, og kan hjælpe med at fastlægge retningslinjer herfor i fremtiden. 
 
- Nyeste viden om især Anammox-processen søges indbygget i styring og anlægsdesign, og optimeret gennem projektet.
 
- Nye målemetoder til miljøfremmede stoffer og mikroplast vil blive anvendt, og søgt ”standardiseret”.
 
- Gennem renseprocesserne, der foregår i lette, mobile og skalerbare konstruktioner, demonstreres mere ressourceeffektiv fjernelse af organisk stof og kvælstof, end vi kender, blandt andet gennem ”vand-design”. 
 
- Den avancerede styring og muligheden for design af vandsammensætning i forhold til proces og forhåndenværende energi, skaber helt ny basis for energiproduktion og –udnyttelse.
 
- Processen optimeres i fuld skala (ca. 5.000 PE) og der implementeres en avanceret styring. På den måde opsamles dimensioneringsforudsætninger for processerne, og styringen kan overføres direkte til større anlæg.
Det er lette tankanlæg på terræn med 20 års levetid i modsætning normale tekniske anlæg, der har 50 – 80 års levetid og f.eks. risikerer at være uanvendelige til fremtidige behov for rensning inden de er afskrevet.
 
På den måde bliver anlægget mobilt og kan indgå i den successive nedlæggelse af små renseanlæg (reserve/supplerende kapacitet, som fremadrettet vil foregå i Assens og i mange andre danske kommuner).
Anlægget designes til små anlæg på 5.000 PE anlæg med blandet spildevand, der skal forbedre N,P,C og miljøfremmede stoffer, men det kan naturligvis opskaleres.
 
 
IT-løsningen:
- Der etableres et helt nyt (open source) niveau af sammenbinding af data i spildevandshåndteringen idet alle relevante data indsamles på realtidslignende basis – også fra hidtil ellers uudnyttede/isolerede datakilder, som derved kommer til at interagere
- De mange data til rådighed forudser relevante processer og overvåger processer. Desuden indgår det i projektet, at parterne arbejder henimod at, den nye IT-løsning også kommer til at styre operationer.
- Tilstanden og forslag til driftsoptimering visualiseres i en enkelt intuitiv og lettilgængelig brugergrænseflade (på en tablet).
 
 
 
Figuren ovenfor viser, at data fra parternes lukkede, systemer tilgår en fælles åben Big Data Pool (BDP) via veldefinerede og veldokumenterede snitflader. I BDP vil også indgå relevante data fra en lang række tredjeparts it-løsningers samt offentlige datakilder. Både BDP og alle involverede snitflader udformes i og frigives som open source for at gøre IT-løsningen mere tilgængelig og attraktiv for fremtidige kunder, samarbejdspartnere og teknologi-udviklere. Dele af BDP åbnes desuden for forskning (eksempelvis åbnes ikke for personfølsomme data).